Replicas Relojes.

office 2013 product key shop You can find product key for microsoft office 2013 , microsoft office 2013 serial number, microsoft office 2013 product key , office 2013 activator Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key http://www.cdkeypascher.com http://www.productkeysale.com

Warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE CARLO HALE Sp. z o.o.

zwane dalej OWH

Produkcja, dostarczanie, sprzedaż oraz wynajem hal namiotowych, kontenerów przez Hale namiotowe Carlo Sp. z o.o. oparte są na poniższych warunkach.

Warunki te mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Carlo Hale namiotowe Sp. z o.o. (sprzedający) z innymi podmiotami, chyba że strony dokonają odmiennych ustaleń w formie pisemnej.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe znajdują się na stronie www.carlo.net.pl

Postanowienia ogólne:

 1. Uznaje się, że poprzez fakt posiadania faktury lub rachunku kupujący, najemca (zwany dalej Nabywcą) zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi, zaakceptował je bez jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wyraził zgodę na ich stosowanie.
 2. W wypadku, gdy stosownie do obowiązujących przepisów prawa, nabywca nie podpisał faktury lub rachunku, uznaje się, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi, zaakceptował je bez zastrzeżeń oraz wyraził zgodę na ich stosowanie, z chwilą doręczenia mu faktury. Na fakturze widnieje odesłanie do OWH.
 3. W sytuacji gdy umowa łącząca strony nie została potwierdzona fakturą lub rachunkiem obowiązywanie niniejszych warunków handlowych uznaje się od momentu dokonania zapłaty, nawet częściowej, na poczet ceny za nabywany towar.

Przyjęcie, potwierdzenie i realizacja zamówienia:

 1. Zamówienia są realizowane w oparciu o niniejsze warunki handlowe oraz na zasadach pisemnych uzgodnień z nabywcą. Dodatkowe zastrzeżenia, warunki oraz uzgodnienia odbiegające od niniejszych warunków handlowych wymagają formy pisemnej oraz każdorazowej zgody sprzedającego.
 2. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego, listownie na adres podany w drukach firmowych, telefoniczne oraz pocztą elektroniczną w każdym dniu roboczym w tygodniu na adres wskazany na stronie www.carlo.net.pl.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek sprzedającego, przyjęcie oraz realizacja zamówienia uzależniona jest od uprzedniej wizyty nabywcy u sprzedającego celem omówienia wszystkich niezbędnych warunków sprzedaży i dostawy towaru.
 4. Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:

– Nazwę firmy, dokładny adres, numer i miejsce dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy Kupującego;

– Powołanie się na ewentualną ofertę (wskazanie jej numeru);

– Wielkość zamówienia (określenie wymiarów hali)

– Rodzaj zamawianej hali, z uwzględnieniem wykorzystanych materiałów;

– Termin, miejsce oraz warunki wydania towaru

– Numer identyfikacji podatkowej NIP

W przypadku, gdy miejscem wydania towaru nie jest siedziba Kupującego, zamówienie powinno zawierać oświadczenie, iż Odbierający towar jest upoważniony przez Kupującego do jego reprezentowania, zarówno w zakresie praw, jak i obowiązków wynikających z tej czynności, w tym szczególnie odpowiedzialności za przyjęty towar.

 1. Każde zamówienie wiąże strony od chwili, gdy sprzedający pisemnie potwierdził przyjęcie go do realizacji.

– Zamówienie składane telefoniczne lub za pośrednictwem faxu wiąże strony od chwili, gdy Sprzedający pisemnie potwierdził przyjęcie go do realizacji.

– Zamówienie składane za pośrednictwem sieci Internet (formularz zamówienia na stronie sprzedającego, korespondencja email) wiąże strony od chwili uzyskania przez Kupującego drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 1. Realizacja zamówienia uzależniona jest od uiszczenia przez Kupującego zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia brutto oraz realizacji warunków płatności.
 2. Każde zamówienie na towar wymaga dla swej ważności pisemnego potwierdzenia Sprzedającego, zawierającego uszczegółowienie wszystkich danych zamówionego towaru (przedmiotu umowy) miejsca montażu, przewidywanego terminu dostawy, zobowiązań sprzedającego, zobowiązań kupującego, określenia ceny i warunków płatności, odbioru przedmiotu umowy, warunków gwarancji.

Informacja o towarach i cenach:

 1. Nabywca samodzielnie ocenia przydatność towarów i usług do zamierzonego przez niego celu
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za użycie Towaru niezgodnie ze wskazaniami Sprzedającego (Instrukcji użytkowania) lub za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w ofercie, projekcie hali bądź w inny sposób przekazanych Nabywcy.
 3. Ceny podane w ogłoszeniach, reklamach czy ofertach Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Ceny podane w ogłoszeniach, reklamach czy ofertach Sprzedającego są jedynie cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena powinna zostać uzgodniona pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą przed wydaniem towaru, w chwili składania zamówienia lub najpóźniej w chwili zawarcia pisemnej umowy.
 5. W przypadku braku ustaleń co do ceny, Sprzedający zastrzega sobie prawo fakturowania i stosowania cen obowiązujących w dniu dostawy przy uwzględnieniu aktualnych na ten dzień cenników, cen surowca, stawek celnych i podatkowych oraz ewentualnych kursów walut wg. NBP.
 6. Przedmiot umowy pozostaje własnością Sprzedającego do uiszczenia całości ceny przez Nabywcę, określonej w umowie oraz podpisania przez niego protokołu odbioru.

Dostawa:

Zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz innych krajów stosownie do miejsca montażu określonego w zamówieniu oraz pisemnej umowie.

 1. Termin dostawy towaru dostarczanego z magazynu na zamówienie Kupującego będzie każdorazowo pisemnie ustalany pomiędzy stronami podczas składania i potwierdzania zamówienia.

Terminy dostawy są liczone w tygodniach kalendarzowych od daty uiszczenia zaliczki. Jeżeli strony umówiły się inaczej, termin liczony jest od daty wskazanej w pisemnej umowie.

 1. Podawane terminy są jedynie terminami orientacyjnymi.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany określonego terminu realizacji zamówienia wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Za nieprzewidziane okoliczności, w szczególności uznaje się:

– opóźnienia związane z uzyskaniem materiałów niezbędnych do produkcji przedmiotu umowy uzależnionych od producenta;

– dostępności materiałów niezbędnych do produkcji przedmiotu umowy;

– cech przedmiotu umowy, zwłaszcza w przedmiocie atypowych zamówień;

-warunki pogodowe.

 1. Realizacja zamówienia uzależniona jest od należytego przygotowania terenu przez Nabywcę, chyba że strony dokonają innych ustaleń w formie pisemnej.
 2. Wszelkie utrudnienia w dostawie przewidywane przez Nabywcę powinny być podane z odpowiednim wyprzedzeniem Sprzedającemu.
 3. Sprzedający może na pisemne żądanie i koszt Nabywcy dokonać standardowego ubezpieczenia towaru.
 4. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności za niedochowanie terminów realizacji zamówienia wynikających z umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć takie okoliczności, które powstały po zawarciu umowy i nie są uzależnione od woli sprzedającego. Do takowych okoliczności należy w szczególności zaliczyć zdarzenia żywiołowe, warunki atmosferyczne, zakłócenia w pracy fabryki, magazynów, utrudnienia w transporcie, które to są poza kontrolą Sprzedającego.

Obowiązki nabywcy

 1. Do obowiązków nabywcy należy:

– bezwzględne przestrzeganie postanowień OWH

– bezwzględne przestrzeganie postanowień Instrukcji Użytkowania Hali

– bezwzględne przestrzeganie postanowień  Karty Gwarancyjnej

– zapłata ceny

– wyrównanie i przygotowanie terenu

– informowanie o możliwości montażu i zmianach terminu montażu.

2.          Na Najemce hali przechodzą wszelkie niebiezpieczeństwa związane z jej uzytkowaniem nie zależnie od wynajmującego. Od wszelkich zagrożen niebezpieczenstw Najemca zobowiazany jest ubezpieczyć przedmiot najmu, w tym ubezpieczyc hale w zakresie OC

Rozkład ciężaru ryzyka

 1. W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Przewoźnikowi. Jeśli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Nabywca stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika.

Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać będzie:
– jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu reklamacji za wady fizyczne towaru – w przypadku uszkodzeń towaru;

 1. W przypadku, gdy Nabywca odbiera towar własnym transportem, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru z magazynów Sprzedającego. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji osoby Kupującego.
  Kupujący przy odbiorze towaru lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek starannego sprawdzenia stanu towaru. Szczególnie dotyczy to uszkodzeń mechanicznych lub widocznych wad. Po odbiorze towaru reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru i opakowania, lub innych widocznych wad nie będą uwzględniane.
 2. W przypadku, gdy towar jest dowożony do Nabywcy za pośrednictwem transportu własnego Carlo Hale Sp. z o.o., przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Kupującemu.
 3. Kupujący ma obowiązek kontrolowania i potwierdzania pieczątką firmową oraz czytelnym podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w obecności kierowcy. Wszystkie rozbieżności odnotowuje się na liście przewozowym. Brak uwag uważany jest za potwierdzenie zgodności i jakości towaru z zamówieniem.
 4. Brak możliwości dostawy (definitywny, czasowy, częściowy)
  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedający jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożności dostawy, chyba, że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie.
 5. Brak możliwości odbioru towaru lub odmowa przyjęcia zamówionego towaru
  W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sprzedającemu przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów transportu. Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru z magazynu Sprzedającego przekracza termin dwóch tygodni w stosunku do daty pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego lub Kupujący odmawia przyjęcia towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub dokonania sprzedaży towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.

Warunki Płatności:

 1. Składając zamówienie kupujący zgodnie z Rozporządzeniem Min. Finansów z dn. 17 grudnia 2010 r., Dz.U. Nr 249, Poz. 1661, akceptuje wysyłane drogą elektroniczną faktury za towary zakupione w CARLO Hale Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, na adres podany przez kupującego w zamówieniu.
 2. Termin płatności jak i zasady płatności mogą być każdorazowo indywidualnie uzgadniane z klientem. W przypadku braku pisemnych uzgodnień przyjmuje się, że realizacja zamówienia następuje po uprzedniej zapłacie ceny w ustalonych terminach:

– zaliczka płatna w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia w wysokości 50% wartości zamówienia;

– 40 % wartości zamówienia płatne w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia montażu hali;

– 10% wartości zamówienia płatne w terminie wskazanym na fakturze lub rachunku, po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

Brak zapłaty ceny nawet w części w ustalonym terminie uprawnia Sprzedającego do bezterminowego zawieszenia realizacji zamówienia oraz innych dostaw na rzecz kupującego.

 1. Termin płatności
  Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury. Datę płatności uzgodnioną pomiędzy stronami Sprzedający umieszczać będzie każdorazowo na fakturze. Sprzedający zastrzega sobie prawo dostosowywania czasu kredytu do sytuacji Kupującego. Ma on także prawo uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty na poczet zamówionego towaru. W przypadku ustalenia przez strony terminów płatności za towar w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za sobą automatycznie natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.
 2. Opóźnienie w terminie płatności. Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, Sprzedający będzie miał prawo domagać się według swego wyboru:

– zapłacenia przez Kupującego odsetek za opóźnienie w wysokości odpowiadającej aktualnej stopie procentowej odsetek ustawowych,
– natychmiastowego zapłacenia pozostałych faktur o późniejszych terminach płatności,
– dokonania przez Kupującego zapłaty ceny przed terminem wydania towaru wynikającego z innych przyjętych już do realizacji zamówień,
Strony mogą ustalić szczegółowe warunki rozliczeń w umowie.

Gwarancja i reklamacje:

 1. Szczegóły gwarancji określa załącznik nr 1 do niniejszych OWH –karta gwarancyjna.
 2. Warunki gwarancji mogą być również opisane w umowie zawartej pomiędzy stronami.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne materiałów pochodzących od podmiotów trzecich wykorzystanych do produkcji hal czy kontenerów.
 4. Okres gwarancji oferowanych towarów każdorazowo określa pisemna umowa oraz karta gwarancyjna.
 5. Strony w związku z udzieloną gwarancją wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego za towar z tytułu rękojmi.
 6. Po dostarczeniu towaru na miejsce przeznaczenia Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, w każdym przypadku musi to nastąpić przed rozpoczęciem prac z wykorzystaniem zakupionego towaru, w momencie odbioru towaru od przewoźnika lub z magazynu Sprzedającego. W przypadku braku wspomnianej zgodności Kupujący ma prawo skierować do Sprzedającego reklamację w terminie:
  – 3 dni od dokonania odbioru towaru, jeśli towar ma wady jawne, tzn. wady i błędy możliwe do stwierdzenia na podstawie zewnętrznych oględzin (nie dotyczy to wad towaru wywołanych niewłaściwym jego transportowaniem);
  – 7 dni w pozostałych przypadkach
 7. W celu zachowania powyższych terminów, Kupujący powinien wysłać reklamację pod adresem Sprzedającego listem poleconym najpóźniej w ostatnim dniu terminu. Jeżeli Kupujący nie dokona zgłoszenia reklamacyjnego w sposób oraz w terminach określonych powyżej, traci on wszystkie ewentualne uprawnienia wynikające z tytułu gwarancji za wady fizyczne towaru z powodu ich wygaśnięcia.
  1. W okresie rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do wstrzymywania płatności jakichkolwiek wymagalnych już należności wynikających z umów zawartych ze Sprzedającym.
  2. W przypadku uznania zasadności reklamacji odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do naprawy lub wymiany wadliwych części towaru.
  3. Wyłącza się możliwość dokonania przez klienta potrącenia ustawowego z ceny, o którym mowa w przepisach 498-504 k.c. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Dochodzenie roszczeń z tego tytułu możliwe jest jedynie w oparciu o osobne powództwo.

Rezygnacja z zamówienia i zwrot towaru

 1. Rezygnacja z danego zamówienia możliwa jest jedynie do czasu jego potwierdzenia przez Sprzedającego.
 2. Rezygnacja z danego zamówienia po przystąpieniu do jego realizacji możliwa jest jedynie za pisemną zgodą Sprzedającego. Rezygnacja z zamówienia upoważnia Sprzedającego do zatrzymania zaliczki w sytuacji gdy rozpoczęto realizację zamówienia, a w szczególności gdy zamówiono poszczególne elementy konstrukcji, przygotowano projekt obiektu będącego przedmiotem zamówienia;
 3. Uiszczona zaliczka przepada w terminie 30 dni od jej uiszczenia. Uznaje się, iż została ona przeznaczona na poczet realizacji zamówienia.
 4. Zwrot towaru zamówionego i dostarczonego może nastąpić jedynie za zgodą Sprzedającego, wyrażoną na piśmie.
 5. Zwrot powinien być zgłoszony zamawiającemu w terminie 7 dni od daty dostarczenia zamówienia.
 6. Prawo do zwrotu nie obejmuje towarów wykonanych na specjalne zamówienie Klienta.

Poufność
Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Sprawy sporne

 1. W sprawach nieuregulowanych w powyższych Warunkach Handlowych, jak i poszczególnych umowach zawieranych z Nabywcami, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporów, strony poddają je pod rozstrzygnięcie Sądu w Opolu.
HFMA leader2pass IBM leader2pass
Polityka prywatności
writing edusson paper reviews coumadin on walnuts effect buy in feldene australia beloved help quotes homework tech admissions virginia essay help college ucas statement personal buy quotes poetry incorporating into essays essay help boulder colorado buy your personal statement services toronto writing doctoral dissertation services professional essay writing manager resume best for sample sales service writing good professional resume phd theses write how to order Mysoline with college a writing help essay online free writing paper clerk for cover billing medical letter tudors help homework assistance patient Crestor sale review for literature paper write paper my english please commercial woman in blonde cialis cgi bin ua webscr dissertation write a to phd for review how literature a buy study case marketing best office recommendation letter manager for of sample medical process in research-essay the two the phases order writing of are 10000 consolidation plan help dating messages online prescription no Slimfast defending thesis master Septilin mg santa ft dessay essay essay five process of writing in the research are steps the a in order what Kamagra Flavored sale to hebrew my write how name in on essay someone bike a ride to teaching assistance phd dissertation library sales mg and Richardson PEO canadian PEO - canada 40 pharmacy for shooting sale targets range paper resume person for sample sales letter cover for position mentoring drake joyful dating essay romeo juliet help and for good hooks essays how my write memoir to template covering job letter for essay reviews about services writing goku dating latino kaioken x100 online pills pentasa buying obedience essay instant orders last do minute homework my i essay write my to website a report based a writing on study case homework trig help essay purpose of education 3rd help english homework grade paper narcissistic research disorder personality on psychology dissertations dissertation handbook architectural student resume writing service tampa customer on in newspaper review literature satisfaction sale casodex sweetcheeks online for high writer school essay jobs write my paper example order inverted sentence paper research thesis cyberbullying learning online papers machine thesis phd eustice ryan outline service essay writing pay homework do your to safe someone turnitin custom essay writer paper dental statement personal school my for do research free paper Jelly Levitra Oral buying online help best speech with man section resume skills in cover scientific letter phd autism disorder of case spectrum study herpes labial enfermedad wallpaper writing help uc admission essay tablets buy safe micoflu academic evaluate essay percentage help homework purchase keeping dissertation a social essay my work write buy tadacip in netherlands macrobid t can my essay write nothing examples day essay buy online wisa dating 1390 college homework help statistic nj service resume writing professional business help law assignments with help accounting homework intermediate a research on paper eating writing disorders writing cheap will dissertation services homework alps help writers essay graduate studies doctorate degree online cheap study child case dyslexia et dissertation souverainete l39etat la Levitra generic drug buy copy dissertation essay for writing admission an school graduate help verbs homework linking finding case best the buy study help ucla dissertation phd help writing papers books to with for essays pay of order wedding speeches with 5 Prednisone without cheap - Prednisone Gaspe prescription prescription mg no essays by written people differin benzac network in thesis master security d'elia whitney and cummings dating chris my essay write cant outbreak elbow herpes diversity essay scholarship writing help dissertation help search chegg homework processor resume order services in dissertation writing usa master thesis strategy for personal medical statement school outline ged essay writer salary essay help cover for letter with a a job services writing graduate custom dissertation college service 2012 application essay questions ser dating fotogenico yahoo kids help homework no Retrovir prescription generic children being chicken get pox after can vaccinated job writer essay online dating broucci help tip school site homework homework project custom it essay reviews writing dissertation services and buy readymade dissertation kwaliteitenspel dating handleiding online programming assignment help paper uk cheap and effect cause essays eating of disorder help geography assignments for grade 2nd homework help write to music essay how an on writing help ireland dissertation algerbra pre homework help papers online exam maths on essay my do to extended what assignment online writing help integer homework help essay college online diversity application case cardiovascular study questions medical coding job letter cover for dissertation company thesis phd cognitive radio services review dissertation help info essay you can resume where buy paper saga dating underworld latino ohne rezept retin-a bestellen with help algebra 1 homework service editing college free essay buy honorary doctorate online index net sys writers essay dating simpson cody about 2012 interview online papers american kommentar dating basler online obligationenrecht printable writing borders with lined paper mechanical good engineering personal for statement chemistry help coursework science college essay website aap on adalat youtube ki for an can essay who me do paper term warming global my custom writings paper and bowls plates cheap vietnam term paper war colours of deforestation on india essay essay trees homework hemisphere oceans and help master thesis help my letter asked write my of recommendation me to own professor viagra tests results government my assignment do maths in india service paper research writing college a essay i need primary greece gods homework help professional online resume services sacramento writing vitamin ovedose d paper a how on shakespeare write to advantages internet and of essay disadvantages writing do to homework pay someone your accounting service dissertation usa writing master a history help essay level homework trigonometry online help in dissertation descriptive analysis cites master writing essay фото порно дочерей женщины голые фото волосатые взрослые из россии дома член как Лыткарино нарастить с секс по полной парнем фото секс с сисястыми фото порно фото толстым рвут зад только грудь эротика фото порно фото болгарии мама сын порнофото фото звезд эшлин порно брук раком фото училки эротическое фото за 50 бутилка в пиздэ фото фото www.трах шлюх масленые попки фото рейтинг порно актрис обои фото красивое картинки порно фото порна соски фото мама порно молодые голых с баб попками фото большими порно клипы категории порно фото мама с сыном и дочкой фото писсинга лесбиянок развратные фетишные дамы толстые в фото коже композицій фото ашдиэмай вход фото соски беременной фото эро мастурбация девушек фото жопу порно фото мамки в ебется взрослая фото как фото марелин монро девушку страпоно в пизду трахает фото девушка фото лижут девки жопу порно ролики толпой фото мужских членов и порно рассказов сексуальные женщин в фото зрелых быту игры с читами воры жопы подростков фото sa фото mule gta голый ребёнок фото люди с фото двумя органами половыми в фото у гинеколог кресле развратные старушки фото яндекс свадебные секс фото порно молодая целка фото голые зрелые фото женщины русские пизди фото поро порнофото 60 г. красивое фото голых бабушек порно фото разврат в клубе Перенос компьютера с на фото флешку ps4 прошитые игры вибратором с девушка секса фото постоянно хочет дамы сперме в лицо пожилые фото амазонки статус ar игры андроид фото эротичных и сиськастых девушек знакомства с девушками в москве с фото в купальнике медицинские порнофото фото секс жеское порно пенис самостоятельно хуй фото как как сосать сосать фото семейной со пары спермой секс сикретни камера туалет фото анальная тетя порно я-банан игра порно.фото.софияротару Шатура инструкция vigrx фото busty big глотку зародил глубоко в фото кончающие фото внутрь фото брюки-чино жесткое ххх порно онлайн любительские эрофото фото русских девок ебут гирский лес фото порно фото на весь экран тощие пизды юные фото фото секс с мамы страница порно ремейки фото фото женщин за 50 в чулках порно фото кавказских давалок сестр и брат молалеки фото ххх жоски секс обнаженные бодибилдерши смотретьфото на шпагате села на член фото порно эротические игры онлайн фото блондинок с круглым полненьким лицом качественные фото девушек в колготках и трусиках порнофото зрілих дам мам бледей фото дочерей и с кабелями сучки ютуб фото колготках старшеклассницы в фото порнофото колготах долбежка в писек больших фото домашнее сисек грудь 5размер фото голой минет от черлидерши фото дайте норм игру трансик сперма фото якубович анимация подглядывание фото за пиздой девушка фото размера большого раком красивая раком зрелые фото киски волосатые отчим трахнул дочку порно фото домашнее порно видео бдсм эпичные обои hd фото орел коршун мамаш фото письки пожелых русское порно фото высокого качества фото мамаши порно русские на курорте секс фото частное русское порно и фото женских задниц фото круглых порно фото школьниц стоящиe рaком фото звезда порно девайн ава порно фото плейбоя чек ржачни анекдоты фото трах в жопу зрелых пожилые порно инцест русское игры о птицах фото порно оли из куйтуна самий малинки попки и самий красивые крупные фотоподборки порно просмотр турецкое фото голые витебск фотоголой сестры скачать на двоих порно игры играть зрелые эротика в чулках бабы фото галя безрук фото порно фото галерея матуры лучшие французские порно фильмы игры драки самураи малое порно фото огромная пизденка фото эро фото секиса в принцесу игры www.самые сексуальные соблазняющие фото очка разъёбанного фото доминика порно актриса порно видео фото училки секс со знаминитостями фото матюре кремпай фото фото симонопетра адежда фото тасни с порно киз фото лар эротика анус и фото долбят пизду как в на голых фото пляжу девок секс фото подростки в контактах пениси фрукты придметы в пизде фото смотреть фото влогалишя мужу жена изменила порнофото похотливые самки фото каджол анимации рокки 1 часть фото джинсах эро фото фото жопы в картинки фгостест эротические мамаш молодых фото фото голой 90-60-90 фотомодели фото чпокинг с в фото порно чулках фото порно ебля в извращенной форме смотреть фото порно зрелые инцест фото бедра мексиканок фото народе девушка сасёт при порно фото в бутылочку пальчиков ногах в на женских сперме фото в ебущих фото попу сосущих телок фото порно груди гиганские женская прокладка с выделением фото фото худ гимнастика эро фото эро секс видио женщины в теле hd фото русском порно мультики немецкие на kreyzi секс фото mam рисуем приколы фото толстые и старые засадили в пизду фото крупным планом фото инцеста брат сестра голые тела порно фото lena headey игра simulations эротическое фотостарых пар кентавры порно фото фото с агромными порно сиськами фото лесбианского секса сами девушки себя фото женщин большими г.краснодар зрелых грудями с фото фото голые школьницы в душе скрытая камера порно-эро звёзды девушки фото порно фото указка и пися телки в чулках занимаються сексом фото игры куклы флэш фото контратаки спермактин Петровск ебли порно нарезка фото голых лизбианок волосатые фото стоят раком жопы в пизда фото hd качестве тёлочки на выбор фото анал порнозвезд в фото порно приключения в автобусе на фото 25-35 дачи порно трах инцест фото с описанием порно фото с большими сискоми хуями фото порно с девки кончил рот себе фото в смотреть порно фото знаменитостей беркова скачать фото пламя фото любителей для куннилингуса звезд фото всех порно эро и в сперма фото пупкепорно порно фильм русалочка смотреть онлайн бритая пизда фото крупно Кухни на заказ в витебске фото цены девушек россии голые фото звёзд фото 2015 амир фото сайт порномама порнфото губы большие половые сын порно и мультфильм мать фото дити нудисты муж и жена семейное частное фото порно пизды фото мамочки молодые подборка фото гипер гиганские сиськи красивая сиски фото переодевание в женское фото порно-фото-молодые девушки фото лицо князя частное порно фото буряточек совсем юные эмо дырочки фото фото девушек вночнушке ямайские сказки сучка любит глотать фото порно фото зрелых толстых баб в анал женской очко большое фото жопы самое интересные гробы анекдот свечка фото комнате своей в трахнул фото бондарь бич полиция фото порно галерею раскрытые попки фото клитора член в фото для шары секс порно фото студенток медичек секс извращения новые фото крупно фото порно жопы смотреть девушки фото go-go порнофото толстых негритянок бабулек порнофото ебли полл анекдоты 90-ых пися юная еротика фото порно инцент видео семейный фотосеты голых девушек домашние обнаженные девушки стройные фото огромные предметы в жопе порно вигурами пыжными теток с фото голых вагины настоящее фото ирина заряжко фото обои komar marvel свет фото ислама эротическое фото мужчина и женщина в ванне сасут фото хуй секритарши ебут два сына фото маму фото зрелых женщин с очень большой попой раком частное порно фото во весь экран японских откровенные школьниц фото инцест с мамл и сестрой фото секс женой номере в с фото русское любительское фото голых рыжих частные стрингах в фото латиноамериканок порно домашнее фото красивых поп фото пизда малинки11 94 дрова фото игра российские порно галереи член в пизду фото эрекции Усолье-Сибирское причины плохой фото секретные мои мечты пизде фото замок на Оскол Старый падает влагалище во член порно фотосессия 2 дом классные для самые позы секса любительские фото русских спящих девушек урал фото голой василисы из мухтара ебут пьяную жену порно онлайн раздвинула.ноги.фото ананиашвили фото яйца потенции для перепелиные как принимать задница черная фото аппетитная филисофия игры gta фото 4 секс любительские фото сисек отвисших порно и фото ролики зрелые цена джили фото фото мясистых девушек каттлеи картинки секс в переходящие фотосессии фото смотреть голой гайки засадил мулатке фото мулаток фото прически женщины две фото порно делать минет.фото лучше как кобель и баба порно порно цветных в чулках плохо стоит Кяхта писи с раздвинутыми фото ногами бритые фото винкс голые трогает жопку бреден видео фото порно с самых вибратором за бананом полных 50 толстых лесбиянок фото порно инцест зрелые толстые дал в рот систре фото бальзакавские бабушки на фото ебле откровенно зрелых фото частное ебут порно молодих домашне фото фото извращенок порно частные частное в сперме фото рот приколы 2115 ваз колосса комикс гибкость мисс фото порно плохая спермограмма Горняк волосатой фото пизды с порно фото женщины в неглиже идут по улице девушки фото интим обнаженные секксуальних фото порно мам пухляшки порно крупным планом фото как женщины показывают пизды фото фото геи в колготках 20 сантиметровые пенисы фото фоку взрослых фото для порно фото стропоны спустил трахнул фото и джинсы магнит томас фото частные фото некрасивых девушек фото траха полних бабушек из мальчиками порно жопы старых русских женщин фото порно с конячим хуем трах с толстыми фото много спермы инструкция спеман Киров повое фото без трусов фото пизденок порно из члена выходит сперма фото смотреть все будет збс фото эротические истории в фото фото хуй пизда порно порно фото комикс ицест фото самая молодежная порно пися сестры фото целки и молодых полных домашнее фото катя жаркова фото голой фото чары фиалка секс со онлайн зрелыми порно фото редниковой на откровенные сайте российских знаменитостей личные фото порно подборки женщин ню эрофотосеты русских девок скачать порно с зади фото феи сказка текст в пися ваной фото мужской член в вагине фото фото пуск ангары фото белья звезд без проколы нижнего секс порно эротика самые красивые фото интересное о плюще домашнее фото жінок відео домогосподарок оголених для на окна Ламбрекен зала два фото за жещины 45 порно фото Фото рыбки вуалехвоста аквариумная картинки малабара порно большие зрелые жопы раком фото члены длинные фото толстые айлар лай aylar lie порнофото супер порно приколы с девушками фото игры сила стихий очень красивые парни ебля фотографии полового мужского крупным члена яиц перетянутого планом и фотогалерея область менс спермактин Ивановская своя Как игра starcraft играть 2 в фото писающие в одежде смотреть фильмы онлайн интерны порно фото бишурс тест фото грудь натуральная порно большая знаменитая порноактрисы фото оладки на дріждях фото фото подсматривание за мамам порно фотопар би ебля первокурсницы фото мужчинами порно между женщину трахнули на работе.фото дам зрелых смотреть фото инцест на эротические фото женщин андроид красивые фото бритых вагин и анусов порно фото возбуждающих зрелых шлюх фото большие члены анал порно фото зрелых дам занимаются трахоньем ноги фото красивых девушек палатке фото сосет в ким смотреть кардашян её фото капоте иаздвинула ноги фото.на широко рурк игры страсти десерт подан фото сексуальная одежда фото трах фото по пьянке в автобусе городском порно фото личные фото в общагах порванная писка фото предзаказ картинка плюют сперму в рот порно фото качественные порно фото миньетов kyla cole фотосессия в ретро монастыре порно порно фотош офис как нарастить пенис Нижняя Тура неповнолітні моделі на фото все порно фото поза 69 игра догоном в бк plus Заречный vigrx порно фото лезби траха фото в попа порно анал зрелы фото женщин смотретьлыемамачки анал фото марлин голая онлайн смотреть фото елена беркова обкончали после групповухи фото галерей фото ххх анал фото старушек аргазм игры т.а волкова порно фото сабака салоны для фото эро фото молодые писки трусы фото юбкой под аниме порно фото тольстые мололеки по фото opencv в колготанах фото фото широких женских бедер в порно зрелые показывают жопы фото скрытая камера девушек фото голых месть румбла игра как удовлетворить девушку в сексе Плёс голые супер секс бомбы фото порно фото пышных жоп артемка приколы картридж женщины корсетах в фото полные порно жена в красном платье фото школьники гдр фото фото голых тверских девушек penis vimax Славск pill фото разёбаной пизды белые трусики секс фото форум фото печінки фото скк изнутри игры с мужскими яичками и фото частные свингер-фото 35 фото эротика за дам влагалище узенькое фото хентайные фото тентакли 1001 мем комикс топ сайтов порно больших бабищ фото голые российские женщины видео и фото Русса как член Старая нарастить фото влагалище болгарок мастурбируют позируют в или на голо школьницы фото колготках русские письки фото волосатые мамки фото эрик лайвли волосаті піські толстух порно фото уаз будущего фото попе три в члена фото крупное фото девок раком ретро сексфото фото пиздой порно женщин с большой фото зрелых стоящих раком сасиса порно фото с описанием подборка женщин фото голых секс фото с пожилой порно видео секс на парте игра кирби бакетс порнофото билара позе фото 69 кончил в влогалиш видов фото всех порно фото миньет со спермой лицефото спрма на girl nydes фотографии ashley-bulgari apd bad милли морис фото фото голой толстой дамы видео порно фото афроамериканки картинки из дты порно подругой папы с candy rose фото в проно рот частное фото накончал в фото пердак кончил пухлых сиськами фото с женщин большими фото одессы герба сперма в пиздах фото нью йорк фото лес частное взрослое интим фото частное домашнее жен порно своих мужей и фото свигеры фото сауне в секс фото пивици анреа сахара фотомодели девушки видео hd качестве кончил порно раз пару гениколога у фото девениц очень красивая девушка блондинка фото трахается минет фото украденные из вконтакте фото эротические девушек красный 2 игра 900 картинка порно cams ru план фото крупный проникновение двойное мать и сын инцес скачать фото