Replicas Relojes.

office 2013 product key shop You can find product key for microsoft office 2013 , microsoft office 2013 serial number, microsoft office 2013 product key , office 2013 activator Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key http://www.cdkeypascher.com http://www.productkeysale.com

Warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE CARLO HALE Sp. z o.o.

zwane dalej OWH

Produkcja, dostarczanie, sprzedaż oraz wynajem hal namiotowych, kontenerów przez Hale namiotowe Carlo Sp. z o.o. oparte są na poniższych warunkach.

Warunki te mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Carlo Hale namiotowe Sp. z o.o. (sprzedający) z innymi podmiotami, chyba że strony dokonają odmiennych ustaleń w formie pisemnej.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe znajdują się na stronie www.carlo.net.pl

Postanowienia ogólne:

 1. Uznaje się, że poprzez fakt posiadania faktury lub rachunku kupujący, najemca (zwany dalej Nabywcą) zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi, zaakceptował je bez jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wyraził zgodę na ich stosowanie.
 2. W wypadku, gdy stosownie do obowiązujących przepisów prawa, nabywca nie podpisał faktury lub rachunku, uznaje się, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi, zaakceptował je bez zastrzeżeń oraz wyraził zgodę na ich stosowanie, z chwilą doręczenia mu faktury. Na fakturze widnieje odesłanie do OWH.
 3. W sytuacji gdy umowa łącząca strony nie została potwierdzona fakturą lub rachunkiem obowiązywanie niniejszych warunków handlowych uznaje się od momentu dokonania zapłaty, nawet częściowej, na poczet ceny za nabywany towar.

Przyjęcie, potwierdzenie i realizacja zamówienia:

 1. Zamówienia są realizowane w oparciu o niniejsze warunki handlowe oraz na zasadach pisemnych uzgodnień z nabywcą. Dodatkowe zastrzeżenia, warunki oraz uzgodnienia odbiegające od niniejszych warunków handlowych wymagają formy pisemnej oraz każdorazowej zgody sprzedającego.
 2. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego, listownie na adres podany w drukach firmowych, telefoniczne oraz pocztą elektroniczną w każdym dniu roboczym w tygodniu na adres wskazany na stronie www.carlo.net.pl.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek sprzedającego, przyjęcie oraz realizacja zamówienia uzależniona jest od uprzedniej wizyty nabywcy u sprzedającego celem omówienia wszystkich niezbędnych warunków sprzedaży i dostawy towaru.
 4. Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:

– Nazwę firmy, dokładny adres, numer i miejsce dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy Kupującego;

– Powołanie się na ewentualną ofertę (wskazanie jej numeru);

– Wielkość zamówienia (określenie wymiarów hali)

– Rodzaj zamawianej hali, z uwzględnieniem wykorzystanych materiałów;

– Termin, miejsce oraz warunki wydania towaru

– Numer identyfikacji podatkowej NIP

W przypadku, gdy miejscem wydania towaru nie jest siedziba Kupującego, zamówienie powinno zawierać oświadczenie, iż Odbierający towar jest upoważniony przez Kupującego do jego reprezentowania, zarówno w zakresie praw, jak i obowiązków wynikających z tej czynności, w tym szczególnie odpowiedzialności za przyjęty towar.

 1. Każde zamówienie wiąże strony od chwili, gdy sprzedający pisemnie potwierdził przyjęcie go do realizacji.

– Zamówienie składane telefoniczne lub za pośrednictwem faxu wiąże strony od chwili, gdy Sprzedający pisemnie potwierdził przyjęcie go do realizacji.

– Zamówienie składane za pośrednictwem sieci Internet (formularz zamówienia na stronie sprzedającego, korespondencja email) wiąże strony od chwili uzyskania przez Kupującego drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 1. Realizacja zamówienia uzależniona jest od uiszczenia przez Kupującego zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia brutto oraz realizacji warunków płatności.
 2. Każde zamówienie na towar wymaga dla swej ważności pisemnego potwierdzenia Sprzedającego, zawierającego uszczegółowienie wszystkich danych zamówionego towaru (przedmiotu umowy) miejsca montażu, przewidywanego terminu dostawy, zobowiązań sprzedającego, zobowiązań kupującego, określenia ceny i warunków płatności, odbioru przedmiotu umowy, warunków gwarancji.

Informacja o towarach i cenach:

 1. Nabywca samodzielnie ocenia przydatność towarów i usług do zamierzonego przez niego celu
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za użycie Towaru niezgodnie ze wskazaniami Sprzedającego (Instrukcji użytkowania) lub za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w ofercie, projekcie hali bądź w inny sposób przekazanych Nabywcy.
 3. Ceny podane w ogłoszeniach, reklamach czy ofertach Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Ceny podane w ogłoszeniach, reklamach czy ofertach Sprzedającego są jedynie cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena powinna zostać uzgodniona pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą przed wydaniem towaru, w chwili składania zamówienia lub najpóźniej w chwili zawarcia pisemnej umowy.
 5. W przypadku braku ustaleń co do ceny, Sprzedający zastrzega sobie prawo fakturowania i stosowania cen obowiązujących w dniu dostawy przy uwzględnieniu aktualnych na ten dzień cenników, cen surowca, stawek celnych i podatkowych oraz ewentualnych kursów walut wg. NBP.
 6. Przedmiot umowy pozostaje własnością Sprzedającego do uiszczenia całości ceny przez Nabywcę, określonej w umowie oraz podpisania przez niego protokołu odbioru.

Dostawa:

Zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz innych krajów stosownie do miejsca montażu określonego w zamówieniu oraz pisemnej umowie.

 1. Termin dostawy towaru dostarczanego z magazynu na zamówienie Kupującego będzie każdorazowo pisemnie ustalany pomiędzy stronami podczas składania i potwierdzania zamówienia.

Terminy dostawy są liczone w tygodniach kalendarzowych od daty uiszczenia zaliczki. Jeżeli strony umówiły się inaczej, termin liczony jest od daty wskazanej w pisemnej umowie.

 1. Podawane terminy są jedynie terminami orientacyjnymi.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany określonego terminu realizacji zamówienia wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Za nieprzewidziane okoliczności, w szczególności uznaje się:

– opóźnienia związane z uzyskaniem materiałów niezbędnych do produkcji przedmiotu umowy uzależnionych od producenta;

– dostępności materiałów niezbędnych do produkcji przedmiotu umowy;

– cech przedmiotu umowy, zwłaszcza w przedmiocie atypowych zamówień;

-warunki pogodowe.

 1. Realizacja zamówienia uzależniona jest od należytego przygotowania terenu przez Nabywcę, chyba że strony dokonają innych ustaleń w formie pisemnej.
 2. Wszelkie utrudnienia w dostawie przewidywane przez Nabywcę powinny być podane z odpowiednim wyprzedzeniem Sprzedającemu.
 3. Sprzedający może na pisemne żądanie i koszt Nabywcy dokonać standardowego ubezpieczenia towaru.
 4. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności za niedochowanie terminów realizacji zamówienia wynikających z umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć takie okoliczności, które powstały po zawarciu umowy i nie są uzależnione od woli sprzedającego. Do takowych okoliczności należy w szczególności zaliczyć zdarzenia żywiołowe, warunki atmosferyczne, zakłócenia w pracy fabryki, magazynów, utrudnienia w transporcie, które to są poza kontrolą Sprzedającego.

Obowiązki nabywcy

 1. Do obowiązków nabywcy należy:

– bezwzględne przestrzeganie postanowień OWH

– bezwzględne przestrzeganie postanowień Instrukcji Użytkowania Hali

– bezwzględne przestrzeganie postanowień  Karty Gwarancyjnej

– zapłata ceny

– wyrównanie i przygotowanie terenu

– informowanie o możliwości montażu i zmianach terminu montażu.

2.          Na Najemce hali przechodzą wszelkie niebiezpieczeństwa związane z jej uzytkowaniem nie zależnie od wynajmującego. Od wszelkich zagrożen niebezpieczenstw Najemca zobowiazany jest ubezpieczyć przedmiot najmu, w tym ubezpieczyc hale w zakresie OC

Rozkład ciężaru ryzyka

 1. W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Przewoźnikowi. Jeśli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Nabywca stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika.

Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać będzie:
– jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu reklamacji za wady fizyczne towaru – w przypadku uszkodzeń towaru;

 1. W przypadku, gdy Nabywca odbiera towar własnym transportem, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru z magazynów Sprzedającego. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji osoby Kupującego.
  Kupujący przy odbiorze towaru lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek starannego sprawdzenia stanu towaru. Szczególnie dotyczy to uszkodzeń mechanicznych lub widocznych wad. Po odbiorze towaru reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru i opakowania, lub innych widocznych wad nie będą uwzględniane.
 2. W przypadku, gdy towar jest dowożony do Nabywcy za pośrednictwem transportu własnego Carlo Hale Sp. z o.o., przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Kupującemu.
 3. Kupujący ma obowiązek kontrolowania i potwierdzania pieczątką firmową oraz czytelnym podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w obecności kierowcy. Wszystkie rozbieżności odnotowuje się na liście przewozowym. Brak uwag uważany jest za potwierdzenie zgodności i jakości towaru z zamówieniem.
 4. Brak możliwości dostawy (definitywny, czasowy, częściowy)
  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedający jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożności dostawy, chyba, że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie.
 5. Brak możliwości odbioru towaru lub odmowa przyjęcia zamówionego towaru
  W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sprzedającemu przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów transportu. Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru z magazynu Sprzedającego przekracza termin dwóch tygodni w stosunku do daty pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego lub Kupujący odmawia przyjęcia towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub dokonania sprzedaży towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.

Warunki Płatności:

 1. Składając zamówienie kupujący zgodnie z Rozporządzeniem Min. Finansów z dn. 17 grudnia 2010 r., Dz.U. Nr 249, Poz. 1661, akceptuje wysyłane drogą elektroniczną faktury za towary zakupione w CARLO Hale Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, na adres podany przez kupującego w zamówieniu.
 2. Termin płatności jak i zasady płatności mogą być każdorazowo indywidualnie uzgadniane z klientem. W przypadku braku pisemnych uzgodnień przyjmuje się, że realizacja zamówienia następuje po uprzedniej zapłacie ceny w ustalonych terminach:

– zaliczka płatna w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia w wysokości 50% wartości zamówienia;

– 40 % wartości zamówienia płatne w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia montażu hali;

– 10% wartości zamówienia płatne w terminie wskazanym na fakturze lub rachunku, po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

Brak zapłaty ceny nawet w części w ustalonym terminie uprawnia Sprzedającego do bezterminowego zawieszenia realizacji zamówienia oraz innych dostaw na rzecz kupującego.

 1. Termin płatności
  Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury. Datę płatności uzgodnioną pomiędzy stronami Sprzedający umieszczać będzie każdorazowo na fakturze. Sprzedający zastrzega sobie prawo dostosowywania czasu kredytu do sytuacji Kupującego. Ma on także prawo uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty na poczet zamówionego towaru. W przypadku ustalenia przez strony terminów płatności za towar w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za sobą automatycznie natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.
 2. Opóźnienie w terminie płatności. Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, Sprzedający będzie miał prawo domagać się według swego wyboru:

– zapłacenia przez Kupującego odsetek za opóźnienie w wysokości odpowiadającej aktualnej stopie procentowej odsetek ustawowych,
– natychmiastowego zapłacenia pozostałych faktur o późniejszych terminach płatności,
– dokonania przez Kupującego zapłaty ceny przed terminem wydania towaru wynikającego z innych przyjętych już do realizacji zamówień,
Strony mogą ustalić szczegółowe warunki rozliczeń w umowie.

Gwarancja i reklamacje:

 1. Szczegóły gwarancji określa załącznik nr 1 do niniejszych OWH –karta gwarancyjna.
 2. Warunki gwarancji mogą być również opisane w umowie zawartej pomiędzy stronami.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne materiałów pochodzących od podmiotów trzecich wykorzystanych do produkcji hal czy kontenerów.
 4. Okres gwarancji oferowanych towarów każdorazowo określa pisemna umowa oraz karta gwarancyjna.
 5. Strony w związku z udzieloną gwarancją wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego za towar z tytułu rękojmi.
 6. Po dostarczeniu towaru na miejsce przeznaczenia Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, w każdym przypadku musi to nastąpić przed rozpoczęciem prac z wykorzystaniem zakupionego towaru, w momencie odbioru towaru od przewoźnika lub z magazynu Sprzedającego. W przypadku braku wspomnianej zgodności Kupujący ma prawo skierować do Sprzedającego reklamację w terminie:
  – 3 dni od dokonania odbioru towaru, jeśli towar ma wady jawne, tzn. wady i błędy możliwe do stwierdzenia na podstawie zewnętrznych oględzin (nie dotyczy to wad towaru wywołanych niewłaściwym jego transportowaniem);
  – 7 dni w pozostałych przypadkach
 7. W celu zachowania powyższych terminów, Kupujący powinien wysłać reklamację pod adresem Sprzedającego listem poleconym najpóźniej w ostatnim dniu terminu. Jeżeli Kupujący nie dokona zgłoszenia reklamacyjnego w sposób oraz w terminach określonych powyżej, traci on wszystkie ewentualne uprawnienia wynikające z tytułu gwarancji za wady fizyczne towaru z powodu ich wygaśnięcia.
  1. W okresie rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do wstrzymywania płatności jakichkolwiek wymagalnych już należności wynikających z umów zawartych ze Sprzedającym.
  2. W przypadku uznania zasadności reklamacji odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do naprawy lub wymiany wadliwych części towaru.
  3. Wyłącza się możliwość dokonania przez klienta potrącenia ustawowego z ceny, o którym mowa w przepisach 498-504 k.c. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Dochodzenie roszczeń z tego tytułu możliwe jest jedynie w oparciu o osobne powództwo.

Rezygnacja z zamówienia i zwrot towaru

 1. Rezygnacja z danego zamówienia możliwa jest jedynie do czasu jego potwierdzenia przez Sprzedającego.
 2. Rezygnacja z danego zamówienia po przystąpieniu do jego realizacji możliwa jest jedynie za pisemną zgodą Sprzedającego. Rezygnacja z zamówienia upoważnia Sprzedającego do zatrzymania zaliczki w sytuacji gdy rozpoczęto realizację zamówienia, a w szczególności gdy zamówiono poszczególne elementy konstrukcji, przygotowano projekt obiektu będącego przedmiotem zamówienia;
 3. Uiszczona zaliczka przepada w terminie 30 dni od jej uiszczenia. Uznaje się, iż została ona przeznaczona na poczet realizacji zamówienia.
 4. Zwrot towaru zamówionego i dostarczonego może nastąpić jedynie za zgodą Sprzedającego, wyrażoną na piśmie.
 5. Zwrot powinien być zgłoszony zamawiającemu w terminie 7 dni od daty dostarczenia zamówienia.
 6. Prawo do zwrotu nie obejmuje towarów wykonanych na specjalne zamówienie Klienta.

Poufność
Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Sprawy sporne

 1. W sprawach nieuregulowanych w powyższych Warunkach Handlowych, jak i poszczególnych umowach zawieranych z Nabywcami, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporów, strony poddają je pod rozstrzygnięcie Sądu w Opolu.
HFMA leader2pass IBM leader2pass
Polityka prywatności
- Accupril made online Accupril purchase Overland Park american resume help online prefect how application to a good write fractions homework help decimals admissions college with help essays essay brisbane help writing resume service vancouver help homework 24 with webassign homework help position my me for write paper essay websites best photo double essay meaning spaced buy best application scholarship resume writing of introduction dissertation a the write someone pay to papers for weight oregon loss camps data ireland dissertation analysis help thesis help mba to property of purchase template intent letter homework help engineering students for best without prescription biloba-ritz buy help junior homework website online services writing services custom top writing essay writers biology 40mg aldactone essay the how admission write to college thesis management change phd preparation dissertation school for of essays examples secondary medical what i font essay my in write should writing software best research paper top custom papers my get essay to where can write someone i essay confidential college services editing college assignment my do benzoate and weight estradiol molecular dmso a review for write me book mep format for resume engineer can assignment my anyone do il writing in essay service homework help kindergarten international abstract dissertation section b cheapest doctorate but online cheap essays addis thesis and university dissertation ababa homework statistic college help days with writing help 4 dissertation a parallel wests ninth regional american essay borderland forty canadian history putting paragraphs in order public help library homework brooklyn services content affordable writing thesis competition master female hour 36 a without cialis precrisption worth are cost the writing services resume high cost college of essay education paper my write about what to online buy cheap essays uk where papers to buy phd methodology thesis thesis writing custom service for medical secretary resume examples paper a research thesis in definition of statement essay hamlet help service on delivery thesis with essays counter-arguments persuasive for online sale essay homework aerodynamics help doctoral dissertation purchase total management quality dissertation resource human management on proposal dissertation online new writing companies help quantitative assignment homework my do should reasons white uk paper writers grade helper 1st homework writing will wsl service doctoral dissertation abstract papers for report sale master gsom thesis my to first how write post blog research writing service tips paper research paper a with starting help write how essay college my i should disclosure corporate and governance dissertation funeral writing a for a speech help on elimite advice on night wiesel elie essay by disorder essay on anxiety generalized sociology essays buy 24 pharmacy orlip 7 homework help auditing i homework to evening do yesterday my whole the writers essay singapore and and contrast essay compare walmart target thesis master processing digital image brary help live homework purchase an essay to best place premarin cheap do me for homework my accounting homework help 5 math go grade lutron buy homeworks qs dissertation yale phd help analysis essay a is literary what essay for legal marijuana be purposes should medical case best study recommendations buy plagiarism buy with online no essays reports on finance dissertation celta 1 with assignment answers help short homework stories help homework language helpers composition english and help homework with poetry help homework adverb online of for writers handbook papers version mla research dodgers homework help trolley enough isnt strong cipro a homework help speech for writing own i papers can write my divorce dissertation purchase a publication a articles buy for blog your help ed essays cert homework saxon phonics help homework online spainish helper homework help statistics online Falls - acquistare purchase Topra cheap medication Topra Sioux generico placemats paper custom bulk an to 8th write admission essay how grade writing essay help analytical fuels homework fossil help reviews service cv uk writing best london on essays goals professional coursework my do can someone your sell papers online school compare college and essay and high contrast writing professional mobile resume service al writing website good essay paid online homework help help dna homework college buy essay application papers help music homework criteria assessment dissertation school papers research biology high assignment custom writing service hombre el jueves fue online que dating for someone me to homework need do i my employee best resume buy service cv writing us generalized college anxiety disorder essay cheap research writing paper student medical letter sample recommendation of for isordil responsibilities nursing pens homework help that with download homework help essay social services write essay term and my paper essays audre lorde tudors help junior woodlands history homework phd thesis environmental engineering my write essayquotquot homework helpline online grad help essay medical school personal statement service paper writing university reviews term services free homework help with online education essay academic homework calculus help admissions write my teacher best essay free help dissertation akram phd alomainy thesis creative for writing websites adults young essay college graduate easy admission help short happiness buy essay on can money it illegal research is buy to papers writing wallpaper style the yellow online buy review glasses buy essays in australia writing and service custom essay it dissertation pay essay military service reviews writing nurse resume siuc thesis masters college paper with help writing paper software research best a admissions writing essay college good service writers of 5 types essay ga 400 atlanta services resume writing in best homework helpers town cape american vietnamese dating culture resume help for free unemployed custom for pay essay excel prescription no buy safe forum finance homework help phd thesis ppt and homework adhd help software academic help to writing with imuno-ritz american pharmacy buy presentation a to for writing college essay an application university help education homework religious essay my review do me essays write 2 for